O NAS

MCEF Floral Education

Szkoła Florystyczna Agnieszki Stój

KURS FLORYSTYKI

 

Celem prowadzonych szkoleń jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat aktualnych trendów we florystyce, jak również poszerzenia znajomości stylów, technik i form. Podczas zajęć tego typu, uczestnicy mają okazję zapoznania się ze stylami stosowanymi przez różnych florystów. Informacje o tematyce planowanych warsztatach można znaleść w zakładce "Kalendarz"

 

Kwiaciarz czy też kwiaciarka to coraz bardziej popularne, przywrócone do obiegu określenie Florysty.

NASZE DOŚWIADCZENIE

79240

SZTUK KWIATÓW UŻYTYCH

5373

GODZIN SZKOLEŃ

702

KURSANTÓW/STUDENTÓW

4914

WYKONANYCH ARANŻACJI

Kursy Florystyczne w Krakowie


MCEF jest placówką szkoleniową z siedzibą w Krakowie. Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia we florystyce, jak również do tych, którzy chcą poszerzyć posiadane już umiejętności. Zajęcia praktyczne odbywaja sie w specjalnie przystowanej pracowni florystycznej, wyposażonej w profesjonalne narzędzia. Placówka wyposażona jest w stale aktualizowaną prasę fachową, krajową i zagraniczną, dysponuje również zestawem książek najlepszych florystów europejskich.


Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje wyłącznie do własnej dyspozycji pełny zestaw narzędzi, akcesoriów florsytycznych, stół warsztatowy.

FLORYSTYCZNE SPOTKANIA

Pokazy i podróże florystyczne.. 

Andreas

Floral Master

 

Facebook 

Robert

Floral Master

 

Facebook

Nicu

Floral Master


Facebook

Premysl

Floral Master


Facebook

Pirjo

Floral Master


Facebook

Agnieszka Stój - moja florystyczna pasja

 

Agnieszka Stój Mistrz Florystyki, Dyrektor MCEF - moją przygodę przygodę kwiatową rozpoczęłam w 2006 roku. Głównym założeniem rozwoju działalności w branży kwiatowej było pozyskanie i udoskonalanie umiejętności potrzebnych w zawodzie florysty. Postawiłam na szkolenia a później pełen  na profesjonalizm wykonywanych kompozycji kwiatowych.

Ukończyłam Polską Szkołę Florystyczną w Poznaniu, uczestniczyłam w szkoleniach oraz zdałam egzamin w FDF w Niemczech. Jestem absolwentką Uniwerystetu Rolniczego w W krakowie.

 

W 2011 roku postanowiła zacząć dzielić się swoją wiedzą teoretyczna i praktyczną,  tak powstała Szkoła Florystyczna o nazwie Małopolskie Centrum Edukacji Florystycznaj M<CEF w Krakowie.

 

W ciłagu ostatnich lat nadal rozwijałam się poprzez kolejne szkolenia, oraz odwiedzanie światowych wystaw i targów z branży florystycznej.

SZKOLNA GALERIA

Ogólne zasady prowadzenia szkoleń w MCEF Kraków

Ogólne warunki realizacji szkoleń

OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ MALOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI FLORYSTYCZNEJ

 

Kryteria uczestnictwa w szkoleniu

Udział w szkoleniach jest płatny.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dziesięć osób. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia innej liczby osób (mniejszej lub większej) w zależności od stopnia zaawansowania kursu i umiejętności uczestników szkoleń.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych kryteriów, które podane będą do wiadomości w treści zaproszenia na konkretne szkolenie (tzw. szkolenia dedykowane np. dla studentów).

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych wewnętrznych kryteriów, które mają na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jak największej liczbie nowych odbiorców.

 

Procedura zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mcef.pl w zakładce ‘Kalendarz’.

Po wysłaniu zgłoszenia, w pierwszej kolejności na wskazaną skrzynkę e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. (By mieć pewność, że nasze wiadomości zawsze dotrą do Państwa, sugerujemy dodatnie adresu biuro@mcef.pl do białej listy). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest jednoznaczne z jego akceptacją.

Następnie (w terminie kilku dni) zgłaszający otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Zgłaszający otrzymuje informację o niezakwalifikowaniu się na szkolenie i przeniesieniu jego zgłoszenia na listę rezerwową .

Przesłanie zgłoszenia i jego akceptacja stanowią ostateczne zobowiązanie uczestnika do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić najpóźniej w dzień poprzedzający szkolenie do godz. 9:00.

Prosimy o przybycie na szkolenie najpóźniej 15 minut przed czasem, aby pobrać materiały i podpisać się na liście obecności.

W przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia szkolenia, prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu wykładowcy i odnotowanie tej informacji na liście obecności podczas jej podpisywania poprzez dopisanie godziny wyjścia obok swojego podpisu.

 

Zaświadczenie

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety o jakości szkolenia.

Zaświadczenia wystawiane są imiennie na dane uczestnika podane podczas zgłoszenia na szkolenie.

Rejestracja na szkolenie/ rejestracja konta

Zgłoszenie na szkolenie uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika:
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.
Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Małopolskie Centrum Edukacji Florystycznej z w Krakowie zwaną dalej Administratorem danych w celu: dopełnienia koniecznych formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności:
• zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu,
• przygotowania listy obecności, która będzie podpisywana przez wszystkich uczestników szkolenia,
• przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się
• badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające,
• przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.

Dodatkowo Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:

Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;

 

Kadra Dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez Kwalifikowanych nauczycieli florystyki.

 

mgr inż. Agnieszka Stój – Mistrz Florystyki, Dyrektor Szkoły

Andreas Faber - Mistrz Florystyki

Robert Miłkowski – Mistrz Florystyki

mgr inż Agata Mazur – Florysta

Premysl Hytych – Mistrz Florystyki

Paulina Vitkowa - Florysta

 

Lokalizacja

Plac Na Groblach 20/2

31-101 Kraków

www.mcef.pl

 

Rozpoczęcie / czas trwania / zakończenie zajęć

08:00 - 19:00 

 

czas trwania zajęci i przerwy: w czasie szkolenia przysługuje przerwa co dwie godziny 15min przerwy, jeżeli zajęcia trwają dłużej niż 6 godz to przerwa trwa 45min

 

Odwołanie szkolenia

MCEF zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

 

Postepowanie reklamacyjne
MCEF ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie szkoleń, a zwłaszcza za świadczenie usług szkoleniowych na umówionym poziomie.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji na usługi szkoleniowe
w formie:
a) pisemnej skargi z dokładnym opisem wad w wykonanej usłudze w ciągu 7 dni od daty ukończenia szkolenia na adres MCEF,
b) zawiadomienia (ustne lub telefoniczne) Dyrektora MCEFw ciągu 7 dni od daty jego ukończenia.
Dyrektor MCEF rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni i – o ile reklamacja jest zasadna – składa ofertę naprawienia szkody uczestnikowi szkolenia.
MCEF dąży do ugodowego załatwienia sprawy.
Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji w dobrej wierze. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni od daty ich rozpoczęcia, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Pozwanego.

 

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela MCEF, tel. 503 839 039, 607 689 814.

 

MATERIAŁ ROŚLINNY
WYKWALIFIKOWANA KADRA
MULTIMEDIALNA SALA SZKOLENIOWA
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
UPRAWNIENIA MCEF